INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL

 

DDN GLOBAL S.R.L., cu sediul in Str. Mircea cel Batran nr.152 bis, Constanta,, J13/331/2017, C.I.F. RO 20920780, in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, va informeaza:

Atât la momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în timpul prelucrării în sine, DDN GLOBAL S.R.L prin www.ddnglobal.ro pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
DDN GLOBAL S.R.L ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.
DDN GLOBAL S.R.L., prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: vizitatori ai site-ului, potentiali clienti, clienti.

 

1. Categoriile de date cu caracter personal

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, furnizate către DDN GLOBAL S.R.L, în vederea îndeplinirii scopurilor mai jos mentionate.

 

2. Scopul și temeiul juridic ale prelucrării datelor

Datele sunt colectate si prelucrate in scopul de a va contacta si a va transmite informatii si oferte privind serviciile noastre.
DDN GLOBAL S.R.L va prelucra datele dvs. în mod legal, echitabil și transparent; scopurile în care urmează să folosim aceste date fiind bine determinate, mai exact în vederea pregătirii si oferirii serviciilor pe care le solicitați de la noi.
Printre altele, datele dvs. vor fi prelucrate în vederea comunicării prin e-mail, corespondență, telefonic, video sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care se vor transmite răspunsurile la solicitările dvs. din cadrul colaborării sau potențialei colaborări cu DDN GLOBAL S.R.L. în acest caz prelucrarea datelor cu caracter personal va avea ca temei juridic executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract cu scopul oferirii serviciilor noastre în funcție de aria de practică sau relația contractuală.

 

3. Perioada de stocare a datelor personale

Datele dvs. personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării acestora. In cazul in care ofertele nu se concretizeaza in contracte, datele dumneavoastra sunt sterse dupa 45 de zile.

 

4. Categoriile de destinatari

Ca regulă datele dvs. personale nu vor fi dezvăluite unor terțe părți.

 

5. Principii GDPR

Ori de câte ori vom prelucra date cu caracter personal vom ține cont de următoarele principii:

 • LEGALITATE, ECHITATE ȘI TRANSPARENȚĂ – datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate ”în mod legal, echitabil și transparent”;
 • LIMITĂRI LEGATE DE SCOP – datele dvs. vor fi colectate în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;
 • REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR – orice colectare de date personale va fi foarte bine analizată înainte solicitarea efectivă a datelor pe care urmează să le prelucrăm, care vor fi relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;
 • EXACTITATEA INFORMAȚIILOR – operatorii trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fără întârziere sau șterse
 • LIMITAREA STOCĂRII – datele trebuie păstrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrării asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezintă excepții asociate cu activități publice de arhivare, cercetare sau statistică, care se pot desfășura în anumite condiții;
 • INTEGRITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE – prelucrarea datelor personale trebuie făcută în condiții de siguranța, care să includă ”protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.

 

6. Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele personale

DDN GLOBAL S.R.L asigură respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate în temeiul GDPR:

 • Dreptul de acces la date (art. 15 alin. 1 din GDPR): dreptul dumneavoastră de a obține din partea Operatorului o confirmare că acesta prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile aferente, potrivit legii;
 • Dreptul la rectificare (art. 16 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a obține de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea și/sau completarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul dumneavoastră de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în situațiile expres prevăzute de lege (art. 17 alin. 1 din GDPR).
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor (art. 18 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării datelor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, aveți dreptul de a primi aceste date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat; datele astfel primite pot fi conservate de dumneavoastră, pot fi transmise altui prestator de servicii sau, în urma solicitării dumneavoastră, le putem transmite noi către prestatorul de servicii pe care ni-l veți indica, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul de opozitie (art. 21 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a va opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră personale, din motive legate de situația dumneavoastră particulară; Operatorul nu va mai prelucra datele dumneavoastră, cu excepția cazului în care demonstrează ca are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul prelucrării este valorificarea unui drept în instanță.

 

Plangeri/solicitari in legatura cu prelucrarea datelor personale

În vederea exercitării drepturilor mai sus menționate, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată olograf, la urmatoarea adresa de e-mail [email protected] sau la sediul Operatorului.

Vom răspunde acestor solicitari fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni. În acest caz, vă vom informa cu privire la o astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. Ne rezervam dreptul de a stabili o taxă în cazul cererilor repetate, conform Regulamentului.
În cazul în care va comunica decizia de a nu lua măsuri în legătură cu cererea dumneavoastră sau dacă răspunsul nostru nu este satisfăcător, aveți dreptul de a depune o plângere:

 • fie la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa [email protected];
 • fie la instanța competentă.

 

7. Diverse

Această politică de confidențialitate este în vigoare la data de 10 mai 2018.
Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. în ziua în care va fi efectuată actualizarea, pe site-ul ddnglobal.ro va apărea o fereastră de pop-up care va conține link-ul ce va trimite către modificările politicii de prelucrare a datelor www.ddnglobal.ro.
De asemenea, vă informăm ca aveți dreptul de a înainta o plângere către Autoritate Națională de Supraveghere a Protecției Datelor din România, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă legile aplicabile.

©2024 S.C. DDN GLOBAL S.R.L. Toate drepturile rezervate.
Webart Software Design